Aktualności

Program profilaktyczno-wychowawczy w ZS

122
10-09-2020

Program wychowawczo-profilaktyczny w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

OBSZARY:

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH, EDUKACJA ZDROWOTNA 

 

ZADANIA:

I.   Przygotowanie młodzieży do świadomego i  odpowiedzialnego udziału w  życiu społecznym i politycznym

 

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Kształtowanie obywatelskich postaw wobec władz państwa i narodu, rozwijanie patriotyzmu i odpowiedzialności za losy ojczyzny oraz właściwych postaw obywatelskich.

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

 

Uczeń jest patriotą i zaangażowanym obywatelem.

2. Kształtowanie tożsamości narodowej poprzez organizowanie uroczystości, apeli, wystaw, spotkań w związku z różnymi rocznicami i świętami, ze szczególnym podkreśleniem 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

SU,

nauczyciele odpowiedzialni

 za imprezy

 

wg kalendarza imprez

 

Uczniowie aktywnie uczestniczą w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

3. Kształtowanie szacunku do symboli narodowych i religijnych. Wdrażanie do poszanowania munduru w klasach SG.

wszyscy nauczyciele, funkcjonariusz SG

cały rok

Uczniowie są świadomi znaczenia symboli narodowych i religijnych, są dumni z noszenia munduru.

 

4. Upowszechnianie kultury prawnej, politycznej, tolerancji wobec poglądów  religijnych, politycznych i kulturowych poprzez odpowiedni dobór tematów lekcji wychowawczych.

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

 

Uczniowie znają różnorodność kultur, postaw życiowych i wierzeń ludzi.

 

5. Podkreślanie znaczenia wolontariatu poprzez wdrażanie uczniów do stosowania właściwych postaw wobec osób starszych, rówieśników, niepełnosprawnych  w różnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury bycia i kultury języka poprzez opiekę i pomoc uczniom niepełnosprawnym. Współpraca ze Środowiskowym Domem Opieki Społecznej w Żegocinie.

Udział w akcji krwiodawstwa we współpracy z KaOSG.

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wychowawcy

 klas III

cały rok

 

 

 

marzec-kwiecień

Uczniowie przejawiają wrażliwość wobec potrzebujących i prezentują kulturę bycia.

Uczniowie pracują w ramach różnych form wolontariatu.

6. Uwrażliwianie młodzieży na problemy ludzi dotkniętych wojną i kataklizmami. Zwracanie uwagi na korzyści i zagrożenia wynikające z multikulturowości Europy.

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

Uczniowie są wrażliwi na krzywdę ludzką. Zwracają uwagę na zagrożenia i własne bezpieczeństwo.

 

II. Integracja zespołu szkolnego.

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Organizowanie wspólnych szkolnych i klasowych imprez w celu wzajemnego poznania się uczniów.

wychowawcy klas

 

cały rok

 

Uczniowie są koleżeńscy i otwarci wobec siebie.

2.  Tworzenie galerii zdjęć absolwentów szkoły.

 

wychowawcy klas kończących szkołę

 

cały rok

Uczniowie uczestniczą w tworzeniu historii szkoły.

3. Organizowanie wycieczek programowych, krajoznawczych, spotkań klasowych itp.

wszyscy nauczyciele

 

 

cały rok

 

Uczniowie rozwijają postawę aktywności, ciekawości świata i rozwijają kontakty interpersonalne.

4. Stosowanie ceremoniału szkolnego związanego z posiadaniem sztandaru.

 

dyrektor szkoły,

wychowawcy, opiekun pocztu

cały rok

Uczniowie identyfikują się ze swoją  szkołą.

5. Organizowanie  uroczystości ślubowania uczniów klas I wszystkich typów szkół.

 

wychowawcy

klas I

wrzesień

 

III  Rozwijanie samorządności uczniów.

 

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Działalność Samorządów Klasowych.

Organizowanie wspólnych imprez, wyjazdów.

wychowawcy klas

cały rok

Uczniowie podejmują aktywne działania na rzecz klasy i szkoły.

2. Wybór władz SU i wspieranie jego efektywnej działalności na terenie szkoły, w środowisku i regionie. Udział w akcjach charytatywnych „Góra Grosza”itp.

 

opiekun SU

wszyscy nauczyciele

 

zgodnie z ordynacją wyborczą

cały rok

SU działa wzorcowo na terenie szkoły, oraz w celu promocji szkoły w środowisku.

Uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania oraz mądrze dysponują wolnym czasem.

3. Systematyczna praca wszystkich sekcji SU,  dokumentowanie własnych działań. Prowadzenie kroniki szkoły.

opiekun SU

cały rok

4. Włączanie się przedstawicieli SU w organizację  apeli i uroczystości szkolnych.

opiekun SU

 

cały rok

 

5. Rozwijanie działalności sklepiku uczniowskiego „Kafejka”.

opiekun SU

 

cały rok

 

 

IV Współpraca z rodzicami .

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1.       Organizowanie spotkań z rodzicami dotyczących postępów  w  nauce. Współpraca na rzecz właściwej frekwencji uczniów podczas zajęć. Uwrażliwienie rodziców na zmiany w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania otyczące frekwencji uczniów.

 

wychowawcy klas, dyrektor

wg. potrzeb

 

Rodzice są informowani o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.

2. Spotkania indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

 

wszyscy nauczyciele i wychowawcy, pedagog

wg potrzeb

3. Współpraca z RR w celu organizowania uroczystości i imprez szkolnych.

wychowawcy klas

cały rok

4. Szczegółowe informowanie rodziców o sukcesach ich dzieci, wspieranie ich w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia oraz rozwijania talentów i zainteresowań uczniów

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

cały rok

Rodzice są wspierani w kierowaniu procesem kształcenia i wychowania swoich dzieci, mają satysfakcję z ich sukcesów.

5. Organizowanie szkoleń lub warsztatów dla rodziców wspierających proces wychowawczy z udziałem psychologów i pedagogów.

Uwzględnienie w szkoleniach tematyki związanej ze sposobami komunikowania się z dzieckiem, szczególnie na temat zagrożeń i problemów wieku dorastania.

pedagog szkolny, dyrektor

wg potrzeb i możliwości

 

 

KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ

ZADANIA:

  1. Kształtowanie u uczniów postaw człowieka, który potrafi właściwie kierować swoim  życiem i  wyzwalać potrzeby wyższe jako warunek samorozwoju.

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Wdrażanie uczniów do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań,  rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskch w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, chrześcijańskich i narodowych.

nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie SU

cały rok

Uczniowie są uspołecznieni, odpowiedzialni, właściwie korzystają z dóbr kultury.

2. Angażowanie uczniów do przygotowania akademii, uroczystości i imprez szkolnych, do udziału w projektach edukacyjnych.

wszyscy nauczyciele

wg kalendarza imprez

3. Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeów oraz  przygotowywanie uczniów do odbioru różnych tekstów kultury. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

II. Kształtowanie aktywnych postaw wobec własnego regionu

 

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

 

1.  Poszerzenie treści programowych o tematy związane z własnym regionem poprzez:

-wystawy plastyczne

-wycieczki krajoznawcze

-spotkania z rodzimymi artystami i przedstawicielami władzy lokalnej.

 

nauczyciele historii,

geografii, WOS, wychowawcy  klas

 

cały rok

 

Uczniowie znają historię i  tradycję własnego regionu.

2.       Prace społeczne na rzecz szkoły i wsi. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

 

nauczyciel biologii

 

wrzesień

Uczniowie pracują na rzecz szkoły i wsi.

3. Uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez instytucje gminne i kościelne.

    Udział w organizacji lokalnych imprez patriotycznych.

 

wychowawcy klas opiekun SU

dyrektor, RP

 

wg kalendarza imprez

Uczniowie świadomie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

4. Praktyczne zaznajomienie młodzieży ze sposobem pracy organów samorządu lokalnego poprzez udział uczniów w otwartych i uroczystych sesjach Rady Gminy Żegocina.

nauczyciel radny gminy

wg możliwości 

5. Stała opieka młodzieży  nad Dębami Katyńskimi oraz udział w uroczystościach upamiętniających martyrologię narodu polskiego.

nauczyciel historii, nauczyciele odpowiedzialni za organizację uroczystości

wg kalendarza imprez

 

III. Praca z Patronką Szkoły Świętą Jadwigą Królową –  wzorem człowieka młodego, odpowiedzialnego, światłego, otwartego, ceniącego naukę, prezentującego chrześcijańskie wartości moralne, rzecznika pokoju w Polsce i Europie.

 

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1.       Pogłębianie wiedzy związanej z Patronką Szkoły.

 

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

 

Uczniowie mają wiedzę o życiu i działalności Świętej Jadwigi Królowej.

 

2. Poznawanie miejsc związanych z życiem i działalnością Świętej Jadwigi Królowej.

 

wychowawcy klas

wg planu wycieczek

3. Współpraca ze szkołami noszącymi imię św. Jadwigi Królowej za pośrednictwem Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej. Współpraca z Rodziną Szkół Świętych i Błogosławionych.

 

nauczyciele WOS

oraz historii

 

cały rok

 

4. Uświadamianie uczniom znaczenia miejsc i symboli upamiętniających wydarzenia i ludzi zasłużonych dla historii Ojczyzny i Regionu. Wdrażanie uczniów do szacunku i opieki nad pomnikiem Świętej Jadwigi Królowej

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

 

Uczniowie rozumieją znaczenie miejsc pamięci. Dbają o pomnik Patronki i jego otoczenie.

5. Wymiana młodzieży między Zespołem Szkół im. Św. Jadwigi Królowej a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnazjum.

dyrektor, organizatorzy wymiany

nauczyciele

wg planu wymiany

Uczniowie poszerzają wiedzę o Św. Jadwidze, poznają jej kraj, kulturę, historię, uczą się koleżeństwa.

6. Pogłębianie wiedzy o Patronce szkoły, kreowanie ideału postawy życiowej zgodnej z wartościami wyznawanymi przez Św. Jadwigę Królową oraz Św. Jana Pawła II przez organizację Święta Szkoły, udział w wykładach okolicznościowych dotyczących Monarchini, organizowaniu wystaw plastycznych, uczestnictwo w konkursach itp.

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Postawa życiowa uczniów jest zgodna z uniwersalnymi wartościami wyznawanymi przez Świętą Jadwigę Królową oraz

Św. Jana Pawła II.

 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH, EDUKACJA ZDROWOTNA

ZADANIA:

I.        Dbałość  o prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1.  Udział młodzieży w zajęciach sportowych i innych pozalekcyjnych, w wycieczkach i rajdach.

nauczyciele wf wychowawcy klas

cały rok

 

Uczeń ma zagospodarowany czas wolny oraz rozwija zdolności i zainteresowania. Czytanie książek staje się ważną formą spędzania wolnego czasu

2. Organizacja zajęć w kółkach zainteresowań. Rozwijanie działalności szkolnego chóru, KSM. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów poprzez pozyskanie pozycji ciekawych dla młodzieży, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy. Rozwijanie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki

 

dyrektor szkoły

wszyscy nauczyciele

opiekun chóru, katecheta, bibliotekarz

cały rok

3. Uświadamianie uczniom ogromnej wartości ludzkiego zdrowia, wdrażanie do rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego, utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

Uczeń rozumie  wartość zdrowia własnego i innych, jest przygotowany do całożyciowej aktywności  fizycznej oraz ochrony i doskonalenia zdrowia.

4. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat stresu, zachowań agresywnych, cyberprzemocy, pomoc w eliminacji stresu i niewłaściwych zachowań. Propagowanie właściwego korzystania z telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego i mediów społecznościowych. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.

pedagog, wychowawcy, nauczyciel informatyki

cały rok

5. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania (anoreksja, bulimia)

II. Zapobieganie patologiom społecznym

 

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Spotkania z pielęgniarką, przedstawicielami poradni rodzinnej i policji w celu wyjaśnienia problemu alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, nikotynizmu i grup nieformalnych oraz uświadomienia zagrożeń.

 

wszyscy nauczyciele

 

cały rok

 

Uczniowie są świadomi zagrożeń wynikających z uzależnień.

2. Angażowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym do aktywnego udziału w życiu szkoły.

wychowawcy klas

 

wg potrzeb i 

możliwości

 

Uczniowie potrafią prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

 

Uczniowie są świadomi obowiązków wynikających z założenia rodziny i zagrożeń wczesnego podjęcia współżycia seksualnego.

 

Uczniowie dbają o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu drogowego.

3. Kontakty z policją w sprawie nieletnich.

 

pedagog szkolny

 

wg potrzeb

 

4. Prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie w wymiarze zgodnym  z rozporządzeniem MEN.

Uwzględnianie tematyki wychowania do życia w rodzinie w planach  lekcji wychowawczych.

 

nauczyciel wdż

wychowawcy klas

cały rok

5. Uświadamianie uczniom – młodym kierowcom zagrożeń wynikających z braku doświadczenia za kierownicą oraz brawury.

wszyscy nauczyciele

cały rok

6. Przeciwdziałanie przejawom wandalizmu i agresji poprzez usprawnienie dyżurów nauczycielskich i uczniowskich, uwzględnienie tej tematyki w lekcjach wychowawczych oraz stosowanie obciążeń materialnych wobec uczniów niszczących mienie szkolne.

wszyscy nauczyciele,

wychowawcy klas

 

cały rok

 

Uczniowie szanują mienie szkoły i własność kolegów.

7. Podjęcie zdecydowanej walki z nałogami wśród młodzieży szkolnej poprzez angażowanie  rodziców, uczniów i nauczycieli. Przeprowadzenie w ciągu roku szkolnego lekcji poruszających problemy picia alkoholu, palenia papierosów,  narkotyków, agresji  w szkole. Kontynuowanie organizowania programów profilaktycznych we współpracy z GOPS w Żegocinie, komisja Antyalkoholową  i KaOSG w Nowym Sączu.

wychowawcy klas

pedagog szkolny

 

cały rok

 

 

Uczniowie prowadzą zdrowy tryb życia, bez nałogów.

 

III. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i opieki socjalnej.

 

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Korzystanie z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną.

kierownik świetlicy

 

cały rok

 

Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej.

2. Udostępnienie uczniom nieodpłatnego dojazdu autobusem przewożącym młodzież szkolną z Bytomska, Bełdna i Rajbrotu.

 

dyrektor szkoły

 

 

cały rok

w miarę możliwości

 

Uczniowie korzystają z nieodpłatnych dojazdów do szkoły.

3. Pomoc finansowa w formie zapomóg i stypendiów.

wychowawcy klas, pedagog, opiekun SU

w miarę posiadania środków

Uczeń otrzymuje pomoc finansową.

4. Badania profilaktyczne i okresowe stanu zdrowia młodzieży.

pielęgniarka szkolna

 

wg harmonogramu

 

Stan zdrowia uczniów jest zadowalający.


  

 

 

 

 

 

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Program uroczystości 25 lecia LO. Bal Absolwenta IX edycja wymiany polsko-węgierskiej -program Nasi uczniowie w roli publiczności w programie "Mam Talent" Wycieczka programowa klasy I LO do Krakowa
profilaktyka wychowanie

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Janusz Konior
E-mail: iod.zegocina@rewolt.pl